LITERATURA HERSTORYCZNA

LITERATURA HERSTORYCZNA

- Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, pod red. K.A. Markowskiego,Poznań 2007.

- Banot A. E., Kobiety w historii – historia kobiet. Dyskurs feministyczny w Polsce, [w:] W kręgu gender, pod red. E. Mandal, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.

- Bonnet M-J., Związki miłosne między kobietami od XVI do XX wieku, wyd. Sic!, Warszawa 1997.

- Chmura-Rutkowska I., Głowacka-Sobiech E., Skórzyńska I., „Niegodne historii”? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

- Chutnik S., Warszawa kobiet, Polityka, Warszawa 2011.

- Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996.

- Czajecka B., „Z domu w szeroki świat...”. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1914,Universitas, Kraków 1990.

- Czarnecka M., Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

- Czocher A., Kałwa D., Klich-Kluczewska B., Łabno B.,Wojna to męska rzecz? Losy kobiet w okupowanym Krakowie w dwunastu odsłonach, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011.

- Davis N.Z., Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, PWN, Warszawa 2012.

- Davis N.Z., Powrót Martina Guerre’a, Zysk i S-ka,Poznań 2010.

- Desperak I., Matuszak G., Sikorska-Kowalska M., Emancypantki, włókniarki i ciche bohaterki, Wyd. Omega-Praksis, Łódź 2009.

- Domańska E., Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra”, nr 7/8, 1994, s. 22-28.

- Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie,Poznań 2006.

- Domańska E., Wokół Metahistorii, [w:] H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej i M. Wilczyńskiego, wyd. Universitas, Kraków 2000, s. 7-20.

- Dutkowa R., Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896-1918), wyd. Instytut Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.

- Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym). Tom I i II, pod red. A. Janiak-Jasińskiej, K. Sierakowskiej i A. Szwarca, wyd. Neriton, Warszawa 2008, 2009.

- Dzido M., Kobiety Solidarności, wyd. Świat Książki, Warszawa 2016.

-  Feministki. Własnym głosem o sobie, pod red. S. Walczewskiej, wyd. eFKa, Kraków 2005.

- Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, wyd. W.A.B., Warszawa 2015.

- Gajewska A., Hasło: Feminizm, wyd. Poznańskie, Poznań 2008.

- Głos kobiet w kwestii kobiecej, pod red. K. Bujwidowej, Stowarzyszenie Pomocy Naukowej dla Polek im. J.I. Kraszewskiego, Kraków 1903.

- Le Goff J., Historia i pamięć, wyd. UW, Warszawa 2007.

- Górnicka-Boratyńska A., Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939, Res Publica, Warszawa 1999.

- Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Izabelin 2001.

- Grądzka-Rejak M., Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie 1939-1945, wyd. Wysoki Zamek, Kraków 2016.

- Hausen K., Porządek płci. Studia historyczne, Neriton, Warszawa 2010.

- Herstoryczki, pod red. N. Saraty, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2016.

- Historia: O jeden świat za daleko?, pod red. E. Domańskiej, wyd. IH UAM, Poznań 1997.

- Historia życia prywatnego, t. IV, pod red. G. Duby i M. Perrot, Ossolineum, Wrocław 1999, t. V, pod red. A. Prosta, Ossolineum, Wrocław 2000.

- Ich ślady. Kobiety w historii Radomia, pod red. A. Morgan i A. Skubisz-Szymanowskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, Radom 2011.

- Jarska N., Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015.

- Kałwa D., Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001.

- Kępa E., Historie wydobyte z cienia. Autobiograficzne relacje starszych kobiet, Universitas, Kraków 2012.

- Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Część 1 i 2, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 1992, 1995.

- Kobieta i kultura czasu wolnego, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 2001.

- Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 1996.

- Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 1997.

- Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 2004.

- Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 2000.

- Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 2006.

- Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 1995.

- Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 1994.

- Kobieta i świat polityki. W niepodległej Polsce 1918-1939, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 1996.

- Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, pod red. K. Bałżewskiej, D. Korczyńskiej-Partyki i A. Wódkowskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

- Kobiety wędrowne, pod red. A. Lipowskiej-Teutsch, H.Grzymała-Moszczyńskiej, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2008.

- Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, Tom I-V, pod red. E. Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

- Kronika kobiet, Wydawnictwo „Kronika”, Warszawa 1993.

- Kubica G., Maria Czaplicka - płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

- Kubica G., Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku, Wydawnictwo Literackie,Kraków 2006.

- Kuczalska-Reinschmit P., Nasze drogi i cele. Prace o działalności kobiecej. Tom I, Wydawnictwo Feminoteki, Warszawa 2013.

- Krzak Z., Od matriarchatu do patriarchatu, Trio, Warszawa 2007.

- Laszuk A., Dziewczyny, wyjdźcie z szafy!, wyd. Fundacja Lorga, Warszawa 2007.

- Międzypokoleniowe herstorie, pod red. E. Furgał, wyd. Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2013.

- Milanowianki, pod red. A. Ostrowskiej, Milanowskie Centrum Kultury, Milanówek 2014.

- Nikliborc A., Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Nomos, Kraków 2010.

- Oblężone, opr. A. Knyt, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2011.

- Pachucka R., Pamiętniki z lat 1886-1914, Ossolineum, Wrocław 1958.

- Pamięć, etyka i historia. Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, pod red. E. Domańskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

- Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, pod red. M. Saryusz-Wolskiej, Universitas, Kraków 2009.

- Penn Sh., Podziemie kobiet, wyd. Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2003.

- Perkowska U., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek, Kraków 1994.

- Pernoud R., Kobieta w czasach katedr, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1990.

- Perrot M., Moja historia kobiet, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2009.

- Pluschke H., Schwerin A., Pless-Damm U., Wypędzone, PWN, Ośrodek KARTA, Warszawa 2013.

- Płeć buntu. Kobiety w oporze społecznym w Polsce w latach 1944–1989 na tle porównawczym, pod red. N. Jarskiej i J. Olaszka, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014.

 - Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, pod red. D. Kałwy, A. Walaszka, A. Żarnowskiej, Warszawa 2005.

- Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, DiG, Warszawa 2000.

- Sikorska-Kowalska M., Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX/XX wieku, Łódź 2001.

- Solarska M., S/przeciw-historia. Wymiar krytyczny historii kobiet, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2011.

- Solarska M., Uprzestrzennianie dyskursu historycznego i historia kobiet, [w:] Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, Instytut Historii UAM, Poznań 2006, s. 152-155.

- Stocznia kobiet, pod red. B. Borowiak, Stowarzyszenie Arteria, Gdańsk 2016. 

- Stöcker-Sobelman J., Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Trio, Warszawa 2012.

- Szlaki kobiet. Przewodniczka po Polsce emancypantek, pod red. E. Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2015.

- Tomasik K., Homobiografie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.

- Walczewska S., Damy, rycerze, feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, wyd. eFKa, Kraków 1999.

- Walewska C., Ruch kobiecy w Polsce. Część I i II, Gebethner i Wolff, Warszawa 1909.

- Walewska C., W walce o równe prawa. Nasze bojownice, „Kobieta Współczesna”, Warszawa 1930.

- White H., Poetyka pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2010.

- White H., Proza historyczna, Universitas, Kraków 2009.

- Wielkopolski Alfabet Pisarek, pod red. E. Kraskowskiej i L. Marzec, WBPiCAK, Poznań 2012.

- Wiśniewska A., Duża solidarność, mała solidarność. Biografia Henryki Krzywonos, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

- Wollstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Mamania, Warszawa 2011.

- Żarnowska A., Kobieta i rodzina w przestrzeni wielkomiejskiej na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, DiG, Warszawa 2013.

- Żarnowska A., Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej, „Kwartalnik Historyczny”, nr 3, 2001.

FILMY HERSTORYCZNE

- „Całej pensji i połowy władzy!”, Fundacja Feminoteka
- „Jugów. Pamięć i zapomnienie”, Fundacja Kobieca eFKa
- „Powstanie w bluzce w kwiatki”, Fundacja Feminoteka
- „Solidarność według kobiet”, film Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego
- „Stacja kolejowa Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet”, Fundacja Kobieca eFKa

HERSTORYCZNE STRONY INTERNETOWE

HERSTORYCZNE STRONY INTERNETOWE

- Aleja Włókniarek, blog Marty Madejskiej

Feministyczny Salon Historyczny

- Herstoria. Historia kobiet, kobiety w historii, blog Anny Nowakowskiej-Wierzchoś

- Herstorie, Fundacja Przestrzeń Kobiet

- Historia kobiet

- Jej Historie, blog Anny Sadowskiej

- Kobiety w polityce, strona Sebastiana Kotlarza

- Kobiety na wsi, Stowarzyszenie „Zielona Przestrzeń”

- Koniński Szlak Kobiet, Stowarzyszenie ONA 

- Metropolitanka

- Milanowianki

- Wirtualne Muzeum Historii Kobiet, Fundacja Feminoteka

- Warszefroj

- Widoczki, blog Patrycji Dołowy